Nová éra medicíny...

O nás

Regenmed spol. s r. o. bola založená v roku 2013 s cieľom aktivovať spoluprácu v biomedicínskom výskume medzi súkromným sektorom, vysokými školami a Slovenskou akadémiou vied (SAV). V súčasnosti realizuje viaceré vedecké aktivity v spolupráci s pracoviskami Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a Biomedicínskym centrom SAV. Pracovníci spoločnosti sú etablovaní v oblasti regeneratívnej medicíny a výskumu stromálnych kmeňových buniek, najmä v kontexte ich potenciálneho využitia v humánnej medicíne. Okrem toho sa zameriavajú aj na výskum interakcií kmeňových buniek s nádorovým mikroprostredím. Zamestnanci spoločnosti majú taktiež bohaté skúsenosti s prípravou a realizáciou vedeckých projektov.

jpeg-2_v2

doc. MUDr. Martin Boháč, PhD.

 

plastický chirurg, vysokoškolský učiteľ a samostatný vedecký pracovník s bohatými skúsenosťami v oblasti analýzy a klinických aplikácií acelulárnej dermálnej matrix a tukového tkaniva ako zdroja kmeňových buniek. Je autorom 1 vedeckej monografie a vyše 50 vedeckých vedeckých publikácií (in extenso), z ktorých 7 je indexovaných v databáze Current Contents Connect. Je autorom 2 vysokoškolských učebníc a skrípt. Na uvedené publikácie má 189 citácií, pričom 161 je evidovaných v citačných indexoch SCI a Scopus. Jeho HI je 7. Je zakladajúcim členom a členom výboru Slovenskej spoločnosti pre regeneratívnu medicínu. Okrem toho je členom viacerých medzinárodných vedeckých spoločností (napr. Tissue Engineering and Regenerative Medicine International Society, European Board of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery, atď.).

Lubos

RNDr. Ľuboš Danišovič, PhD.

 

vysokoškolský učiteľ a samostatný vedecký pracovník (VKS IIa) s bohatými skúsenosťami s in vitro kultiváciou buniek, ich charakterizáciou s využitím mikroskopických metód a prietokovej cytometrie. Je autorom vyše 140 vedeckých publikácií (in extenso), z ktorých 36 je indexovaných v databáze Current Contents Connect. Je autorom 8 vysokoškolských učebníc a skrípt. Na uvedené publikácie má 567 citácií, pričom 506 je evidovaných v citačných indexoch SCI a Scopus. Jeho HI je 10. Je členom redakčnej rady časopisu Cell and Tissue Banking a OnLine Journal of Biological Scienes. V minulosti bol členom redakčnej rady World Journal of Stem Cells. Je zakladajúcim členom a vedeckým sekretárom Slovenskej spoločnosti pre regeneratívnu medicínu. Okrem toho je členom viacerých medzinárodných vedeckých spoločností (napr. Tissue Engineering and Regenerative Medicine International Society, The Society for Experimental Biology and Medicine, American Association of Clinical Anatomis, atď.).

Partners

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Cerificates

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Services

Contact Us

regenmed

 

REGENMED spol. s r. o.

Medená 29

811 02 Bratislava

Slovenská republika

bohac@regenmed.sk

danisovic@regenmed.sk