Nová éra medicíny...

O nás

Regenmed spol. s r. o. bola založená v roku 2013 s cieľom aktivovať spoluprácu v biomedicínskom výskume medzi súkromným sektorom, vysokými školami, špecializovanými zdravotníckymi zariadeniami a Slovenskou akadémiou vied (SAV). V súčasnosti realizuje viaceré vedecké aktivity v spolupráci s pracoviskami Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Národným ústavom reumatických chorôb a Biomedicínskym centrom SAV. Pracovníci spoločnosti sú etablovaní v oblasti regeneratívnej medicíny a výskumu stromálnych kmeňových buniek, najmä v kontexte ich potenciálneho využitia v humánnej medicíne. Okrem toho sa zameriavajú aj na výskum interakcií kmeňových buniek s nádorovým mikroprostredím. Zamestnanci spoločnosti majú taktiež bohaté skúsenosti s prípravou a realizáciou národných a medzinárodných vedecko-výskumných projektov.

jpeg-2_v2

doc. MUDr. Martin Boháč, PhD., MHA

 

Plastický chirurg, vysokoškolský učiteľ a samostatný vedecký pracovník s bohatými skúsenosťami v oblasti regeneratívnej medicíny, klinických aplikácií acelulárnej dermálnej matrix a tukového tkaniva ako zdroja kmeňových buniek. Je autorom 1 vedeckej monografie a vyše 55 vedeckých publikácií, z ktorých 10 je indexovaných v databáze Current Contents Connect. Je autorom 2 vysokoškolských učebníc a skrípt. Na uvedené publikácie má vyše 300 citácií, pričom 292 je evidovaných v citačných indexoch SCI a Scopus. Jeho HI je 11. Je zakladajúcim členom a vedeckým sekretárom Slovenskej spoločnosti pre regeneratívnu medicínu. Okrem toho je členom viacerých medzinárodných vedeckých spoločností (napr. Tissue Engineering and Regenerative Medicine International Society, European Board of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery, atď.).

Lubos

doc. RNDr. Ľuboš Danišovič, PhD.

 

Vysokoškolský učiteľ a samostatný vedecký pracovník (VKS IIa) s bohatými skúsenosťami s in vitro kultiváciou buniek a ich komplexnou charakterizáciou. Je autorom vyše 160 vedeckých publikácií, z ktorých 49 je indexovaných v databáze Current Contents Connect. Je autorom 9 vysokoškolských učebníc a skrípt. Na uvedené publikácie má vyše 870 citácií, pričom 800 je evidovaných v citačných indexoch SCI a Scopus. Jeho HI je 15. Je členom redakčnej rady časopisu Cell and Tissue Banking a v minulosti bol členom redakčnej rady World Journal of Stem Cells. Je zakladajúcim členom a súčasným prezidentom Slovenskej spoločnosti pre regeneratívnu medicínu. Okrem toho je členom viacerých medzinárodných vedeckých spoločností (napr. Tissue Engineering and Regenerative Medicine International Society, The Society for Experimental Biology and Medicine, American Association of Clinical Anatomis, atď.).

Partneri

Certifikáty

Služby

Projekty

Kontakt

regenmed

 

REGENMED spol. s r. o.

Medená 29

811 02 Bratislava

Slovenská republika

bohac@regenmed.sk

danisovic@regenmed.sk

Prevádzka

Železničná nemocnica a poliklinika,
NOVAPHARM s.r.o.
Šancová 110 83299
Bratislava. Tel.: 02 3914 3000